Organisatie

MSA

Het IVKO is onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).
Andere scholen onder dit samenwerkingsverband zijn 

  • Metis Montessori Lyceum (MML)
  • Montessori College Oost (MCO)
  • Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

De centrale directie van het MSA is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholengemeenschap als geheel.  De directie staat onder leiding van de bestuurder, dhr. Ferd Stouten.

IVKO

Het IVKO heeft een tweehoofdige schoolleiding:
Dhr. Jules Jansen (directeur)
Dhr. Benno Breeuwer (adjunct-directeur)

De directeur is eindverantwoordelijk voor alle portefeuilles en verantwoordelijk voor de externe contacten. Zijn belangrijkste taken liggen op het terrein van het bewaken en versterken van het kunst- en Montessoriprofiel, de onderwijskwaliteit, de financiën en het personeelsbeleid.

De adjunct-directeur draagt zorg voor de uitvoering van het schoolbeleid. Hij is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, de ontwikkeling en borging van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op school. Samen met de directeur voert hij het personeelsbeleid uit. Dit alles in nauwe samenwerking met mentoren, docenten, de decaan, de zorgcoördinator en het onderwijs ondersteunend personeel. 

(kern-)teams

Daarnaast kent de school vier teams bestaande uit  ongeveer tien mentoren en docenten uit een jaarlaag of jaarlagen.

Binnen die teams is een kernteam van drie of vier mentoren, die verantwoording dragen voor de dagelijkse gang van zaken voor wat betreft het onderwijs en de leerlingbegeleiding.  In overleg met alle teamleden kan het kernteam (beleids)voorstellen doen aan de directie om zo het onderwijs op het IVKO te versterken.

(Kern-)team A klassen (eerste jaar)
(Kern-)team B (tweede jaars)
(Kern-)team Mavo (jaar drie en vier mavo)
(Kern-)team Havo (jaar drie, vier en vijf havo

 

CMR en DMR

 

 

 

 

ORG (Ouder Response Groep)

De ORG van de IVKO bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste ouders die mee wil denken over de school van hun kinderen. Het is een constructieve denktank/klankbordgroep.

Wat bespreekt de ORG zoal?

Onderwerpen die ter tafel zijn gekomen de afgelopen jaren waren o.a.: de kwaliteit van het onderwijs, communicatie met de ouders, leerlingen en docenten, resultaten van de leerlingen, werken in domeinen, leerlingvolgsysteem, (betaalwijze)ouderbijdrage en het bevorderen van expertise inzet door ouders t.b.v. de school. Deelnemers aan de ORG kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. Het wat echt misgaat benoemen en breed meedenken over oplossingsrichtingen of juist benadrukken wat er goed gaat en hierop voortborduren. 

Voor wie is de ORG?

Iedere enthousiaste ouder kan de vergaderingen bijwonen. We streven naar minimaal één ouder per klas maar meer is zeker welkom.

Wat wordt er van ORG-leden verwacht?

Bijwonen van de vijf vergaderingen per schooljaar, op een donderdagavond van 19:30 tot ca. 21:00 uur. Daarnaast indien nodig en mogelijk, beschikbaar zijn voor het op ad-hoc basis organiseren en ondersteunen van activiteiten.

En dan nog….

Het is de bedoeling dat de leden van de ORG een actieve bijdrage leveren aan de vergaderingen. Het is een vergadering voor en door ouders in samenspraak met de schoolleiding om zo de kwaliteit en identiteit van het IVKO te versterken en te ondersteunen.

We hebben in de afgelopen jaren met elkaar veel positieve veranderingen mee mogen maken die ons op dit huidig niveau brengt. Dat alles neemt niet weg dat er nog steeds het nodige te winnen is, maar het is toch stap voor stap.

Zou jij het leuk vinden deel te nemen aan de ouder responsgroep? Stuur dan een mailtje naar j.jansen@msa.nl.
 

De notulen van de ORG zijn te vinden op de beveiligde pagina. Klik op onderstaande link om vervolgens in te loggen met je magister inloggegevens:

OuderResponsGroep (ORG)