Organisatie

MSA

Het IVKO is onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).
Andere scholen onder dit samenwerkingsverband zijn 

  • Metis Montessori Lyceum (MML)
  • Montessori College Oost (MCO)
  • Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

De centrale directie van het MSA is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholengemeenschap als geheel.  De directie staat onder leiding van de bestuurder, dhr. Alle van Steenis.

IVKO

Het IVKO heeft een tweehoofdige schoolleiding:
Mevr. Kim Wannet (directeur)
Dhr. Koen Schaap (adjunct-directeur ad interim)

De directeur is eindverantwoordelijk voor alle portefeuilles en verantwoordelijk voor de externe contacten. Zijn belangrijkste taken liggen op het terrein van het bewaken en versterken van het kunst- en Montessoriprofiel, de onderwijskwaliteit, de financiën en het personeelsbeleid.

De adjunct-directeur draagt zorg voor de uitvoering van het schoolbeleid. Hij is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, de ontwikkeling en borging van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op school. Samen met de directeur voert hij het personeelsbeleid uit. Dit alles in nauwe samenwerking met mentoren, docenten, de decaan, de zorgcoördinator en het onderwijs ondersteunend personeel. 

(kern-)teams

Daarnaast kent de school vier teams bestaande uit ongeveer tien mentoren en docenten uit een jaarlaag of jaarlagen.

Binnen die teams is een kernteam van drie of vier mentoren, die verantwoording dragen voor de dagelijkse gang van zaken voor wat betreft het onderwijs en de leerlingbegeleiding.  In overleg met alle teamleden kan het kernteam (beleids)voorstellen doen aan de directie om zo het onderwijs op het IVKO te versterken.

(Kern-)team A klassen (eerste jaar)
(Kern-)team B (tweede jaars)
(Kern-)team Mavo (jaar drie en vier mavo)
(Kern-)team Havo (jaar drie, vier en vijf havo

CMR

Voor meer informatie over de Centrale Medezeggenschapsraad, zie www.msa.nl

ORG (Ouder Response Groep)

De ORG van de IVKO bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste ouders die mee wil denken over de school van hun kinderen. Het is een constructieve denktank/klankbordgroep die op verzoek van de directie meedenkt.

Wat bespreekt de ORG zoal?

Onderwerpen die ter tafel zijn gekomen de afgelopen jaren waren o.a.: de kwaliteit van het onderwijs, communicatie met de ouders, leerlingen en docenten, resultaten van de leerlingen, werken in domeinen, leerlingvolgsysteem, (betaalwijze)ouderbijdrage en het bevorderen van expertise inzet door ouders t.b.v. de school. Deelnemers aan de ORG kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. Het wat echt misgaat benoemen en breed meedenken over oplossingsrichtingen of juist benadrukken wat er goed gaat en hierop voortborduren. 

Voor wie is de ORG?

Iedere enthousiaste ouder kan de vergaderingen bijwonen. We streven naar minimaal één ouder per klas maar meer is zeker welkom.

Zou jij het leuk vinden deel te nemen aan de ouder responsgroep? Stuur dan een mailtje naar ivko@msa.nl.

De notulen van de ORG zijn te vinden op de beveiligde pagina. Klik op onderstaande link om vervolgens in te loggen met je magister inloggegevens:

OuderResponsGroep (ORG)