Begeleiding

Zorgstructuur IVKO op 3 niveau’s in het kort

1e lijn

In het team zijn mentor en docenten samen verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Hoe en wat?

Bijzonderheden worden aan het begin van het schooljaar gemeld bij de mentoroverdracht door de vorige mentor. Mentoren lezen het papieren dossier bij de administratie en het logboek van magister van eventueel voorgaande jaren. Verder

Observeren
Signaleren
Handelen
Afspraken maken

De  mentor is de eerste aanspreekpersoon voor leerlingen en ouders en docenten. De mentor bespreekt zorgen tijdens leerling-besprekingen en met de leerling en met ouders. De zorgcoördinator kan altijd om advies en/of ondersteuning gevraagd worden.

2e lijn

Leerlingen met LWOO (leerwegondersteuning) krijgen extra reken- en taallessen. Ook andere leerlingen met grote achterstand kunnen daar van gebruik maken, nadat de mentor deze leerlingen heeft aangemeld bij de zorgcoördinator. Leerlingen die last hebben van faalangst worden gemeld bij de zorgcoördinator, die hen opgeeft voor de FRT (Faalangst Reductie Training).

Als afspraken met leerlingen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de mentor de zorgcoördinator inschakelen voor advies.

3e lijn

Als de zorgen blijven en groter zijn dan binnen de taakstelling van het mentoraat past, kan de derde lijns zorg betrokken worden. De mentor bespreekt de zorgen met de zorgcoördinator. In overleg met ouders wordt besloten welke Extra zorg er betrokken moet worden. De zorgcoördinator verwijst. Derde lijnszorg medewerkers van de school zijn de schoolarts, schoolverpleegkundige, OKA (ouder- en kindadviseur), BPO-er (begeleider passend onderwijs) en de LPA (leerplichtambtenaar).

Soms is het noodzakelijk dat de zorgen besproken worden in het ZAT (Zorg- en Adviesteam) omdat afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders nodig is. In het ZAT-team hebben alle betrokkenen bij de school in de derde lijns zorg zitting, aangevuld met de Kernteamvoorzitters. Ouders moeten toestemming verlenen voor dit overleg. De zorgcoördinator is voorzitter van het ZAT. Ook als een leerling Extra zorg krijgt en in het ZAT besproken wordt, blijft de mentor de spil in het team voor de leerling. Voor informatie is de mentor steeds in overleg met de zorgcoördinator.

In de school is er nog een ander afstemmingoverleg, het IZAT (Intern Zorg- en Adviesteam). Aan dit overleg neemt de mentor deel om de zorgen over de leerling te bespreken met de derdelijns zorgmedewerkers in de school, de BPO-er en de OKA. De zorgcoördinator is de voorzitter.

Mentoren

Elke klas heeft twee mentoren, waarvan één groepsmentor is. Beiden zijn individueel mentor. De individuele mentoren begeleiden het leerproces van de leerlingen. Zij voeren in principe iedere drie weken begeleidingsgesprekken en onderhouden contacten met de ouders, de adjunct-directeur, vakdocenten, de decaan en de zorgcoördinator. Daarnaast houden de individueel mentoren allemaal een vinger aan de pols ten aanzien van het welbevinden van de hun toevertrouwde leerlingen. 

De groepsmentor bespreekt in het mentor- uur (vooral) de actuele en lopende zaken. Deze mentor is ook verantwoordelijk voor het begeleiden van het groepsproces en het laten ontstaan van een positieve (werk)sfeer van de groep. 

Decaan

De decanen, Olaf Heinicke en Neline Kuipers spelen een belangrijke rol bij de loopbaanoriëntatie en de schoolwisseling van onze leerlingen. Zij ondersteunen, samen met de mentoren, de leerlingen bij verschillende keuzes waarvoor zij tijdens hun schoolloopbaan komen te staan. 

Coördinatoren

Het IVKO heeft voor enkele specifieke taken coördinatoren: 

  • Cultuurcoördinator: Geert van den Berg, kunst- en cultuurbeleid 
  • Taalcoördinator: Margret de Groot, taal- en dyslexiebeleid 
  • Rekencoördinator: Gerde Spiering
  • Zorgcoördinator: Wendy Krol, zorgbeleid en advies onderwijsteams 
  • Intern vertrouwenspersoon leerlingen Milton Rudge (en Francis Meijer na voltooing opleiding) (email: m.rudge@msa.nl)
  • Extern vertrouwenspersoon Sonja List (email: sonjalistbv@gmail.com.)
  • Antipestcoördinator: Margret de Groot (email: m.groot@msa.nl)
  • Veiligheidscoördinator: Olga Abell
  • Examencoördinator: Koen Schaap 
  • ICT-innovator: Kees Lazonder

Downloads