Ander kunstaanbod

Cultuur Profiel School

Het IVKO maakt met vierenveertig andere scholen deel uit van de Vereniging voor Cul- tuurprofielscholen (VCPS). Al deze scholen profileren zich met kunst- en cultuuronder- wijs. De kwaliteit ervan wordt vierjaarlijks getoetst aan de hand van documenten waarin het culturele en kunstzinnige karakter van het IVKO wordt beschreven, zoals het cultuurbeleidsplan en een overzicht van de samenwerking met externe (creatieve) partners. Een commissie bestudeert alle stukken, bezoekt lessen en gaat in gesprek met de schoolleiding, docenten en leerlingen. Deze visitatiecommissie beoordeelt de school en draagt mogelijke verbeterpunten aan.

In 2012 sprak de commissie lovend over de vele activiteiten die het IVKO op kunst- en cultuurgebied ontplooit. Ze onderstreepte nog eens dat het kunstzinnige karakter meer dan op enige andere school zichtbaar is en breed wordt uitgedragen. Ook de motivatie van de leerlingen voor kunst en de flair waar- mee zij hun ervaringen formuleren oogstten lof. 

In december 2015 wordt de school weer opnieuw gevisiteerd.

Talentklassen 

In schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met het opzetten van talentklassen muziek en dans. Daarin willen we leerlingen met talent voor een van deze vakken de gelegenheid geven om zich al vroeg onder begeleiding van professionals verder en sneller te ontwikkelen dan het curriculum van school toestaat. Daarmee bevorderen we de aansluiting van het ons aanbod op vooropleiding(en) dans en muziek. We willen ook graag door optredens voor buitenstaanders de school nog zichtbaarder maken als kunstschool.

Er zijn aparte groepen voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Leerlingen die dat willen doen mee aan een auditie. 

De bedoeling is dat we in de komende jaren ook talentklassen gaan vormen voor andere kunstvakken.

Cultuur Cluster Asscher

Het Cultuur Cluster Asscher (CCA) is een samenwerkingsinitiatief in Amsterdam-Zuid bestaande uit het Ostadetheater, de wel- zijnsorganisatie Combiwel, de OBA, broed- plaats Cinetol en het IVKO. 

Activiteiten van het CCA zijn gericht op culturele talentontwikkeling van niet professioneel talent in de buurt. We richten ons met name op jeugd (6-12) en jongeren (12-18), eventueel in combinatie met andere leeftijdsgroepen. Doel is om, onder begeleiding en versterking van professionals, een herkenbaar en aansprekend cultureel aanbod te creëren met en voor de buurt. Door deze activiteiten samen te ontwikkelen en te realiseren dragen de CCA-partners bij aan het creëren van een levendige plek op en rondom het Asscherterrein/Nieuwer Amstel.

Door samen te werken en de krachten te bundelen ontstaat er een sterk cultureel domein dat zijn meerwaarde vindt in de wijze waarop:

  • (Podium)talent zich kan ontwikkelen binnen een doorgaande culturele leerlijn; 
  • Bewoners en publiek uit buurt en stad op een lokale, inspirerende manier deelnemen en genieten van kunst en cultuur;
  • Invulling gegeven wordt aan begrippen als participatie, diversiteit en cultureel ondernemerschap; 
  • Gebruik gemaakt wordt van elkaars faciliteiten, netwerk, kennis en kunde.

IVKO is Toneelmakerijschool 

Het IVKO heeft een vaste samenwerking met De Toneelmakerij, een repertoiregezelschap voor jeugd, jongeren en volwassenen. De Toneelmakerij is ontstaan uit de fusie tussen twee vermaarde jeugdtheatergroepen: Huis aan de Amstel en Wederzijds. De Toneelmakerij maakt multidisciplinaire en maatschappelijk betrokken voorstellingen. 

De samenwerking komt tot uiting door het bezoeken van voorstellingen en het volgen van workshops binnen en buiten school. Daarnaast geldt voor de examenleerlingen drama dat zij reflecteren op het maakproces van een voorstelling. 

Danstheater AYA

Met Danstheater AYA werkt de IVKO al vanaf 2005 samen. Twee tot drie keer per jaar gaan we naar de studio om te kijken naar Try-outs. De mening van onze leerlingen is belangrijk voor AYA omdat ze heel goed kunnen verwoorden wat ze zien en door vragen te stellen en te beantwoorden van dansers en choreograaf kan de voorstelling bijgewerkt worden voordat ze het theater ingaan. Daarnaast is AYA geregeld op onze school voor workshops.

Incidentele samenwerking

Naast alle vast activiteiten zijn er elk jaar een of meerdere ‘losse’ samenwerkingsverbanden. Zo gaan we dit jaar samenwerken met het Nationale Opera- & Balletgezelschap. Zij gaan in een periode van tien weken met leerlingen uit de derde klassen een voorstelling maken: een bewerking van het klassieke Romeo en Julia.

Openbare Bibliotheek Cinetol

Al onze leerlingen zijn gratis lid van de OBA (Openbare Bibliotheek). Cinetol is onze achterbuur op het Asscherterrein en tevens onze partner binnen het Cultuur Cluster As- scher waarmee wij buurtgerichte projecten opzetten en vormgeven. Cinetol is inmiddels deels een bruisend kunst- en cultuurhuis: ‘een plek voor muzikanten, kunstenaars, toneelgroepen, dansgroepen en creatieve ondernemers’. 

Docenten bezoeken, samen met onze leerlingen, met regelmaat de bibliotheek om te lezen, te studeren, te onderzoeken en tentoonstellingen in te richten. 

... en naar buiten jongmensch

We maken veel zelf, maar dingen bekijken, vergelijken en erover nadenken is ook be- langrijk. We wandelen (een wandeling rond het Scheepvaartmuseum met als thema  slavernij, Zuid-Art en andere stadswandelingen), we gaan naar de film (IDFA), bezoeken theaters en het Concertgebouw en zijn regelmatig in Artis te vinden. We gaan naar musea zoals het Rijksmuseum, het Tropenmuseum, het Stedelijk en het Verzetsmuseum. 

Omdat we zoveel culturele activiteiten hebben, gebruiken we een deel van de ouderbijdrage om al deze leuke en leerzame uitstapjes en activiteiten te bekostigen. Daarnaast maken we gebruik van de Cultuurkaart (CJP) en de Museumjaarkaart (MJK) voor jongeren.

Projecten en andere activiteiten

We doen op het IVKO veel met projecten en vakoverstijgend onderwijs, kunstzinnig en 
niet-kunstzinnig, binnen en buiten de deur! Gedichten en verhalen schrijven; in de eigen schoolkrant, columnwedstrijden, poëzieprojecten, het jaarlijks Kasteeljuweel in het Muiderslot voor eersteklassers, of zomaar. Daarnaast worden onze leerlingen graag gevraagd om mee te doen aan debatten en openbare discussies. IVKO-leerlingen laten graag van zich horen. 

IVKO-week

Twee keer per jaar staat de IVKO-week ingepland. Tijdens deze weken zijn er extra 
activiteiten, excursies, projecten en optredens.