Onderwijs

Missie van de school

Wanneer leerlingen onze school met een doorstroomkwalificatie verlaten, willen we graag drie dingen bereikt hebben:

 • Dat de leerling zich ontwikkeld heeft tot een zelfstandig mens met zelfkennis en zelfvertrouwen; 
 • Dat de leerling zich verantwoordelijk voelt voor zijn omgeving en betrokken is op de samenleving;
 • Dat de leerling creatief is in de brede zin van het woord.

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken zorgt de school voor een veilig pedagogisch klimaat waarin docenten en leerlingen gelijkwaardig met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen leerlingen de ruimte om te leren verantwoordelijkheid te dragen.

De school besteedt naast kennisoverdracht ook veel tijd aan pedagogische doelen, en kan haar missie alleen realiseren in nauwe samenwerking met ouders. De communicatiedriehoek ‘leerling, ouders en school’ is hier van wezenlijk belang. 

Het IVKO is een kunstschool 

Leren van en door kunst is ons uitgangspunt. Kunstvakken staan daarom centraal in ons onderwijs (klik hier voor het kunstaanbod) De leerlingen krijgen de ruimte om te laten zien wat ze kunnen en hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Ze leren daardoor veel over zichzelf en de maatschappij waarin zij leven. Het vormt de basis van de school. 

Het IVKO is ook een montessorischool 

Help me het zelf te doen is de bekendste uitspraak van Montessori. Dat is nog steeds het uitgangspunt van ons onderwijs. 

Onze manier van werken kent zes karakteristieken waarmee we dit bereiken. 

 1. Hoofd, hart en handen: wij bieden een uitgebreid vakkenpakket aan waarin alle facetten van het mens-zijn gelijkwaardig aan bod komen.
 2. Leren kiezen: kunnen kiezen en ruimte krijgen om fouten te maken zijn een voorwaarde voor de ontwikkeling van zelfstandigheid. 
 3. Reflecteren: het leren kennen van de eigen kwaliteiten en het leren omgaan met tegenslag zijn belangrijk voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. 
 4. Sociaal leren: de leeftijd van 12 tot 18 jaar is een gevoelige periode voor socialisering. Daarom vormt het van en met elkaar leren een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. 
 5. Samenhang in leerstof: op het IVKO wordt geregeld vakoverstijgend gewerkt om zo dingen in een groter verband te bestuderen. 
 6. Binnen en buiten school: het IVKO staat niet los van de omringende wereld. Door een programma met initiatieven buiten de school, vindt het verwerven van bekwaamheden plaats in de maatschappelijke context. 

Domeinen 

Het werken in domeinen sluit aan op de missie van de school. Een domein is een grotere lesruimte waarin twee groepen tegelijkertijd les krijgen van twee docenten. Klassikaal (uniform) onderwijs is daarbij niet het uitgangspunt. Niet de docent of de methode staat centraal maar de individuele leerling.

Het domeinonderwijs biedt de beste garantie dat leerlingen verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun leerproces. In een uitdagende ruimte is plaats voor verschillende werk- en differentiatievormen; individueel, in groepjes, of ‘klassikaal’. Er kan gewerkt worden aan de computer, er kan in de instructieruimte een film bekeken worden, er kan aan kleinere of grotere groepen ‘klassikale’ uitleg gegeven worden.

Klik hier om de vakken per jaarlaag te bekijken

Het IVKO is een opleidingsschool
Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

Het IVKO maakt sinds 2013 deel uit van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA). In dit samenwerkingsverband werken zeven andere conceptscholen samen met vijf lerarenopleidingen om nieuwe leraren op te leiden.

Opleiden in de school doen wij om vier redenen:

 • gelegenheid geven om in de praktijk te leren voor leraren in opleiding;
 • gelegenheid geven om leren lesgeven in een brede innovatieschool of conceptschool (invullen: afhankelijk van school) voor leraren in opleiding;
 • samen met de opleidingsinstituten goed personeel opleiden;
 • beschikken over een toekomstig eigen personeelsbestand om zo het mogelijk tekort aan leraren op te vangen. Meer informatie is te vinden op www.noa-amsterdam.nl